Son derece yüksek kalitede çinko-lamel kaplamalar

Yöntem: Çinko-lamel kaplama Uygulama: Planet daldýrma santrifüjü

Ürünler: DELTA-PROTEKT®, DELTA®-SEAL, DELTA-TONE 9000

PREMIUM ZINCFLAKE SILVER çinko-lamel sistemi, seri olarak üretilen ürünlerin kaplanmasý için güvenilir bir korozyon korumasý ile karakterize edilir. Sistem, müþteri veya standart direktiflerine göre talep edilen fosfat tabakasýna baðlý olarak, bir baz kaplamanýn (çinko-lamel tabakasý) birkaç katmanýndan ve bir veya daha fazla organik veya inorganik son kat katmanýndan oluþur. PREMIUM ZINCFLAKE için standart renkler siyah veya gümüþ rengidir.

Modern santrifüj teknolojimiz, küçük boyutlu baðlantý elemanlarý ve geometrik olarak zorlu ürünler için son derece uygundur. Baðlantý elemanlarý için sürtünme katsayýsý, otomotiv endüstrisinin uluslararasý standartlarýna göre ayarlanabilir.

  • DIN EN ISO 9227’ye göre > 720 saat mekanik olarak yüksüz durumda mükemmel korozyon korumasý
  • Kýsa kaplama süresi
  • Karmaþýk geometriler için çok uygundur

Tabaka yapýsý

Sistem, esas kaplama iþleminden önce ilk olarak, örneðin alkali temizleme, parlatma veya çinko fosfatlama yoluyla ön iþlemden geçirilmesi gereken metalik temel malzemeden (substrat) oluþur. Çinko-lamel tabakasý (Basecoat) 8 ila 20 um kalýnlýðýndadýr; üst kaplama 1 ve 3 µm arasýnda bir kalýnlýkta hem organik hem de inorganik olarak uygulanabilir. Müþteri gereksinimlerine ve spesifikasyonlarýna baðlý olarak, bir astar katýn hem birden fazla tabakasýna hem de bir astar katýna istenilen renkte uygulanabilir. Baðýmsýz olarak kontrol edilebilen iki kaplama hattý arasýndaki lojistik baðlantý sayesinde, kaplama iþleminin esnekliði ve hýzý benzersizdir.

Korozyon korumasý

WHW Hillebrand’ýn Premium ZINCFLAKE SILVER ürünü, otomotiv endüstrisinin çinko-lamel kaplamalarý için yaygýn tüm korozyon koruma gereksinimlerini karþýlamaktadýr. Büyük boyutlu bir ürün belleði ve son robot teknolojisine sahip üretim teknolojimiz sayesinde kaplama, minimum düþme yüksekliði ve karýþtýrma iþlemleri ile küçük bir mal iþlemi kapsamýnda gerçekleþmektedir. Korozyon korumasýnýn gerekli olan yere gelmesi için: Yani size ve müþterilerinize.

Diðer lamelli sistemler

Uygun standartlar

BMW GS 90010
Brose BN 590295-109
DBL 9440
DBL 9441
Ford WX100 *
GMW3359 *
ISRI TL047
Jaguar STJLR.50.5052 *
Jaguar STJLR.60.5020.X100 *
Mahle WNA 2130
VDA 235-103
VDA 235-104
Volvo VCS 5737,19 *
VW TL 245