Yüksek korozyon korumasina sahip çinko-nikel kaplamalar

Yöntem: Çinko-nikel alkalik Uygulama: Tambur ve raf uygulamasý

PREMIUM SILVER ile size, örneðin yüksek sýcaklýk yükünde olduðu gibi daha yüksek korozyon korumasýnýn gerekli olduðu her yerde kullanýlan, toplu ve raflý ürünler için bir çinko-nikel yüzey sistemi sunuyoruz. Kaplama sisteminde % 12 ila 15 oranýnda nikel içeriði, ýsýl iþlemden sonra bile birinci sýnýf korozyon korumasý saðlar ve otomotiv endüstrisinin taleplerini karþýlar. Bu nedenle çinko-nikel kaplamalara sahip parçalarýn kullaným alanlarý otomotiv endüstrisinde motor bölümü, dingil baðlantýlarý ve fren alanýdýr.

Sistem, % 12 ila 15 arasýnda homojen olarak daðýtýlmýþ bir nikel oranýna sahip bir çinko-nikel-elektrolit bir alkali metal kaplamasýndan, þeffaf bir pasivasyondan ve pasivasyon üzerine uygulanan ve bu sýrada çatlaklar ve gözenekleri kapatan ek bir sýzdýrmazlýktan oluþur. Tarafýmýzdan geliþtirilen sýzdýrmazlýk maddeleri pasivasyonlarýmýza göre uyarlanmýþtýr, korozyon korumasýný sürekli olarak iyileþtirir ve yüzeyin mekanik direncini arttýrýr. Baðlantý elemanlarý için sürtünme katsayýsý, otomotiv endüstrisinin uluslararasý standartlarýna göre ayarlanabilir.

  • DIN EN ISO 9227’ye göre > 720 saat mükemmel korozyon korumasý
  • Karmaþýk geometriler için çok uygundur
  • Homojen ve örten gümüþ görünüm
  • Mükemmel beyaz pas direnci
  • 180 °C’de sürekli sýcaklýk direnci
  • Düzgün, ince tabaka kalýnlýðý

Tabaka yapýsý

Yüzey, % 12 ila % 15 arasýnda çok homojen daðýlmýþ bir nikel oranýna sahip, gri pus ve beyaz pasa karþý nispeten en iyi korumayý saðlayan ipek gibi parlak-þeffaf bir pasivasyon ve gereksinimlere baðlý olarak bir üst kat veya bir sýzdýrmazlýða sahip alaþýmlý bir kaplamadan oluþur.

Sýzdýrmazlýk ürünlerimiz ve üst kaplamalarýmýz pasivasyonlara uyarlanmýþtýr ve korozyon korumasý ve yüzey sertliðini sürekli olarak arttýrýr. Sürtünme katsayýlarý, talebe göre farklý sürtünme maddelerinin kullanýlmasýyla ayrý ayrý ayarlanabilir.

Korozyon korumasý

PREMIUM SILVER, tabaka kalýnlýðý ile ilgili olarak korozyon koruma davranýþýnda standartlarý belirlemektedir. PREMIUM SILVER, yüksek termal yük kapasitesi ve performans kaybý olmamasý nedeniyle, motor bölmelerinde, fren sistemlerinde ve egzoz sistemlerinde montaj için uygundur.

ZnNi alaþýmý tabakasýnýn karakteristik yüksek sertliði, aþýndýrýcý ve darbe yüklerinde avantajlýdýr.

Diðer çinko-nikel sistemleri

Uygun standartlar

ATE N 106 61.00
BMW GS 90010
Bosch N67F (xxxxx) *
Bosch N67F CM-ZN-2
Brose BN 562926-106 *
DAF W+O **230/**239 *
DBL 8451
DBL 8466.10
DBL 9440
DBL 9441
DIN 50962
DIN EN ISO 19598
DIN EN ISO 4042
DIN EN ISO 50979
Festo FN 940070-3 *
Fiat 9.57409 *
Daha fazlasını göster